Contact

How to Contact the Chin Forum

Chin Forum
c/o Chin Chin
No. 20, Room 58, 5th. Floor
Shin Saw Pu Pagoda Street
Sanchaung Township
Yangon, Myanmar

Email: contact@chinforum.info